Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni ,

w szkole działa Rada Rodziców,

stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców


• zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
• przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
• współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczym i programem profilaktyki,
• upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.


Prezydium Rady Rodziców


• Karolina Patyk - przewodnicząca
• Ewa Sroka - zastępca przewodniczącej
• Maciej Kostecki - skarbnik
• Małgorzata Mazurek - sekretarz