Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni ,

w szkole działa Rada Rodziców,

stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców


-zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
-przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
-współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczym i programem profilaktyki,
-upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.


Prezydium Rady Rodziców


Karolina Patyk - przewodnicząca
Ewa Sroka - zastępca przewodniczącej
Anna Kowalska - skarbnik