STATUT
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
WE WRZEŚNI

Niniejszy statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.