walentynki 

 

 

image002

Kto jest w samorządzie szkoły ? 

Samorząd uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu Samorządu Uczniowskiego czy też na przewodniczącego klasy. Wystarczy mieć  po prostu ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. 

Czym zajmuje się samorząd szkolny ? 

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna samorządu.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Przewodnicząca: Agata Śmidowicz

Zastępca: Marcelina Pawlak

Skarbnik: Hanna Szmelich

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Anna Cichowska