Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni ,

w szkole działa Rada Rodziców,

stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.


Cele działania Rady Rodziców


• zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
• przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
• współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczym i programem profilaktyki,
• upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.


Prezydium Rady Rodziców


• Patryk Górski - przewodniczący
• Anna Długosz - zastępca przewodniczącego
• Marta Szymkowiak - skarbnik
• Krzysztof Gellert - sekretarz
• Karolina Patyk - członkini

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców


• Monika Olszeska - przewodnicząca
• Jarosław Gellert – członek
• Izabela Krzywdzińska - członkini